Skylarktrader.se (nedan kallat Skylark Trader) är en digital informationstjänst som tillhandahålls av Skylark Trader AB (nedan kallat vi eller oss) och som ger våra medlemmar tillgång till ett verktyg för investeringsanalys via Internet. Skylark Trader är en digital tjänst som säger till när det är dags att byta marknad och fonder i ditt sparande. Vi ger dig som användare en tydlig signal via email/sms som talar om vart det för tillfället är bäst att placera med fokus på index- och räntefonder. När Du blir kund hos oss så ingår Du ett distansavtal enligt följande användarvillkor:

1. Allmänt om tjänsten

Hos Skylark Trader kan Du välja att betala för att få ta del av en av våra fördefinierade strategier. Punkterna nedan beskriver funktionerna på Skylark Trader som Du får tillgång till via Ditt medlemskap:

  • Som användare kan Du välja vilken av våra fördefinierade strategier som Du vill ta del av baserat på strategiernas sammansättning, uppskattad risk, uppskattad avkastningsnivå, samt uppskattad aktivitetsnivå som krävs av Dig som användare om Du avser att följa strategin.  
  • Som betalande kund får Du email skickat till Din registrerade emailadress när vi detekterar en förändring (signal) för den strategi som Du har valt.
  • Som betalande kund har Du via ditt konto tillgång till Skylark Traders signalstyrka för alla marknader som ingår i din valda strategi. Signalstyrkan uppdateras dagligen.
  • Som betalande kund kan Du via ditt konto när som helst välja att ändra Ditt val av strategi.
  • Som betalande kund får Du varje månad ett email skickat till din registrerade emailadress som innehåller en sammanställning över hur den strategi som du har valt har utvecklats.

2. Medlemsvillkor

För att bli kund hos oss måste Du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av nedanstående användarvillkor.

3. Betalningsvillkor

Samtliga priser angivna på sidan är inklusive 25 % moms.

Du har rätt att när som helst säga upp Ditt kundkonto hos oss med omedelbar verkan via Din kontosida på Skylark Trader eller genom skriftligt meddelande via mail till [email protected] varvid Ditt konto ska stängas inom skälig tid. Erlagd betalning återbetalas ej.

Vi har rätt att stänga Ditt konto hos oss utan dröjsmål vid utebliven betalning om Du trots påminnelse inte betalat beställda tjänster eller om Du på annat sätt väsentligen bryter mot andra tillämpliga regler eller lagar.

Betalning dras automatiskt från Ditt angivna konto/kreditkort.

Betalning av tjänsten sker månadsvis eller årsvis via faktura, kortbetalning.

Tjänsten aktiveras inom 24 timmar efter det att betalningen är Skylark Trader tillhanda.

4. Leveransvillkor

Skylark Trader levererar digitala tjänster via e-post till den e-postadress som uppges vid beställning samt via din kontosida hos Skylark Trader. Användaren av tjänsten samtycker att tjänsterna levereras utan möjlighet till ångerrätt. Läs mer på Konsumentverkets hemsida avseende ångerrätt.

5. Tekniska förutsättningar för att använda tjänsten

Skylark Trader görs tillgänglig för Dig via Internet och andra publika nätverk. Dessa är tyvärr inte felfria, utan avbrott, störningar, virus eller motsvarande störningar i kommunikationen. Vi kan därför inte ta något ansvar för eventuella problem att nå Skylark Trader eller avbrott i Skylark Traders funktion som beror på problem på Internet eller andra publika eller privata nätverk eller på grund av fel hos någon internetleverantör.

För att kunna ta del av tjänsten krävs en e-postadress och en e-postklient. Som kund till oss ansvarar Du för att angiven e-postadress kan ta emot e-post skickade från våra system, t.ex. vitlistning i SPAM-filter.

Som prenumerant av tjänsten kommer Du att erhålla information så länge som prenumerationen är aktiv.

6. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Spridning av tjänsten eller information från tjänsten är inte tillåtet. Allt material som publiceras på webbsida eller via e-post skyddas av upphovsrätten.

En prenumeration är avsedd för en person, vidaresändning är inte tillåtet.

Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som en överlåtelse av några immateriella rättigheter.

7. Registrering av Personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)

Vid registrering av Dig som kund ska Du lämna de person- och adressuppgifter som begärs i registreringsformuläret. Uppgifterna ska inkludera en fungerande e-mailadress.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss i syfte att uppfylla avtalet med Dig, företa leverans av produkter, ta betalt samt för att skicka ut erbjudanden rörande våra egna tjänster. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Du godkänner genom ingåendet av avtalet sådan behandling av Dina personuppgifter som anges ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftslagen (1998:204) erforderligt samtycke. Härigenom lämnat samtycke kan helt eller delvis återkallas genom skriftligt meddelande till oss. Om samtycket återkallas och vi därigenom inte utan svårighet kan fullfölja avtalet eller andra förpliktelser har vi rätt att vägra leverans av beställda tjänster eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Personuppgifter sparas under den tid som Du är kund hos oss och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke.

8. Villkorsändring

Ändringar eller tillägg till dessa användarvillkor träder i kraft 30 dagar efter det att de nya användarvillkoren har publicerats på Skylark Trader.

Skylark Trader skall med rimligt varsel underrätta Dig vid ändring eller tillägg av användarvillkoren

Om du inte godtar de ändrade användarvillkoren har Du rätt att säga upp avtalet med Skylark Trader innan de ändrade användarvillkoren träder i kraft.

9. Ansvarsbegränsning

Vi tillhandahåller inte investeringstjänster enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och är inte auktoriserade att bedriva sådan verksamhet. Således står vi inte under Finansinspektionens tillsyn.

Den information som tillhandahålls genom Skylark Trader ska inte betraktas som investeringsrådgivning eller annan form av personliga rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Skylark Trader tillhandahåller endast underlag för beslutsfattande och alla eventuella investeringsbeslut fattas och genomförs av Dig.

All användning av informationen från Skylark Trader sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande.

Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas Dig eller tredje man på grund av information som tillhandahålls genom Skylark Trader eller på grund av brister i Skylark Traders tillgänglighet, prestanda eller liknade omständigheter som kan hindra Ditt användande av Skylark Trader. Vidare ansvarar vi inte för tredje mans handlingar, uppgifter eller data.

10. Tvist och reklamation

Om Du inte är nöjd med tjänsten så kan Du själv avsluta prenumerationen via Din kontosida på Skylark Trader eller genom skriftligt meddelande via mail till [email protected]. Om Du har kontaktat oss och inte är nöjd så kan Du vända dig till en konsumentvägledare eller till allmänna reklamationsnämnden.

GENOM ATT ACCEPTERA DESSA ANVÄNDARVILOR BEKRÄFTAR DU ATT DU

(i) LÄST IGENOM OCH ACCEPTERAR ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR;

(ii) LÄMNAR DITT SAMTYCKE TILL SKYLARK TRADERS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER ENLIGT PUNKT 7 OVAN;

(iii) UTTRYCKLIGEN SAMTYCKER TILL ATT DET INTE FINNS NÅGON ÅNGERRÄTT NÄR TJÄNSTEN FULLGJORTS ENLIGT PUNKT 4 OVAN;

(iv) FRISKRIVER SKYLARK TRADER FRÅN SAMTLIGA ANSPRÅK ENLIGT PUNKT 9 OVAN; SAMT

(v) ÄR MEDVETEN OM ATT ALL EVENTUELL INVESTERING SKER PÅ EGEN RISK OCH GENOM EGENFATTADE BESLUT.

 

Senast ändrad 2018-05-16